Plan gratis adviescall link
Menu link link

Meestgestelde
vragen PMO.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen of om een cliënt overige handelingsopties aan te kunnen bieden.

Het PMO is dus een instrument om inzicht te krijgen in de gezondheid, leefstijl, gezondheidsrisico’s en inzetbaarheid van jouw medewerkers en organisatie. Het is ook mogelijk om de inzichten op te splitsen naar bepaalde groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). Het PMO geeft inzichten en adviezen om de vitaliteit binnen je organisatie te verbeteren. We adviseren onder andere gerichte interventies, zoals coaching en trainingen. Deze interventies dienen ter verbetering van de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers.

Als werkgever ontvang je bij minimaal vijftien personen een geanonimiseerde groepsrapportage. De resultaten van deze statistische rapportage zijn niet terug te herleiden naar een bepaald persoon.

Een PMO bestaat uit

  1. Een digitale vragenlijst. De vragenlijst gaat in op leefstijl, werkvermogen, bevlogenheid, werkdruk, mentale belasting en fysieke klachten.
  2. Een fysieke meting, inclusief een aansluitend vitaliteitsgesprek met een vitaliteitsprofessional van Adaptics.

Een individueel adviesrapport met de resultaten van het PMO en gerichte tips ter verbetering van de gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid.

Wat betekent PMO?

PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Een PMO is een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen of om een cliënt overige handelingsopties aan te kunnen bieden.

Is een Preventief Medisch Onderzoek wettelijk verplicht?

Werkgevers in Nederland hebben de wettelijke plicht op om periodiek een PMO aan te bieden aan hun werknemers (artikel 18 Arbowet). Dit geldt voor alle werkgevers. Periodiek kent geen vaste waarde maar veelal wordt, net als voor de RI&E, een termijn van 2/3 jaar gehanteerd.

Wat is het verschil tussen een PMO en PAGO?

Het PAGO is er voor medewerkers en is uitsluitend gericht op de risico’s die te maken hebben met het werk. Deze risico’s zijn beschreven in de risico- inventarisatie en evaluatie. Het doel van het PAGO is om de gezondheidsschade, ontstaan uit de arbeidsrisico’s, op te sporen. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het onderzoek. Het PMO is een aanvulling op het PAGO. Er wordt breder gekeken dan alleen naar de gezondheidsrisico’s. Het PMO kijkt naar de algehele gezondheid van de medewerkers en gaat ook in op leefstijl of mentale belasting zoals werkstress.

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is meer dan een wettelijke verplichting. Het onderzoek geeft inzicht in de vitaliteitsversnellers en -vertragers binnen je organisatie. Zo signaleer je gezondheids- en werkproblemen die spelen bij je medewerkers. De gegevens van medewerkers worden samengevoegd, waardoor het mogelijk is om relevante analyses uit te voeren. Spelen bij alle medewerkers dezelfde klachten, of verschilt dit juist per afdeling? Bestaat er een verschil in klachten wanneer wordt getoetst op leeftijdsgroep? Op basis hiervan kun je als organisatie gericht investeren in vitaliteit. 

Daarnaast creëert het onderzoek bewustwording bij de medewerkers over de eigen vitaliteit. Een eerste stap om met hun vitaliteit aan de slag te gaan. Echter dien jij hier als organisatie dan wel handvatten voor te bieden. Medewerkers in een vitale organisatie zijn meer bevlogen, presteren beter, ervaren minder stress en verzuimen minder. Het inzetten van een PMO kan dus tot grote kostenbesparingen leiden.

Wat zijn de kosten van een Preventief Medisch Onderzoek?

De kosten van het PMO zijn afhankelijk van de testinhoud. Deze wordt in overleg met de bedrijfsarts en de werkgever opgesteld op basis van de werkzaamheden en arbeidsrisico’s van de werknemers en de wensen van de werkgever. Wij stellen graag geheel vrijblijvend een offerte op om de investering voor jouw organisatie inzichtelijk te maken.

Waar bestaat het fysieke onderzoek van een PMO uit?

Het fysieke onderzoek kan bestaan uit onderstaande testen. De precieze samenstelling van het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, samen met de werkgever vastgesteld.

Lengte en gewicht (inclusief berekening van BMI)

Om de gezondheid van lichaamsgewicht in relatie tot lichaamslengte te bepalen wordt de Body Mass Index berekend. Gewicht en lengte worden gemeten met behulp van een lengte meter en een geijkte weegschaal.

Vetpercentage

Het vetpercentage geeft de verhouding tussen het totale gewicht en het percentage vet in het lichaam weer. Wat een goed percentage is, is afhankelijke van het geslacht en leeftijd. Het vetpercentage wordt gemeten met behulp van een medische weegschaal (een body composition analyzer).

Buikomvang

De buikomvang (middelomtrek) wordt gemeten om een schatting te maken van de hoeveelheid lichaamsvet dat zich in de buikholte bevindt en hangt nauw samen met BMI en het vetpercentage. De buikomvang wordt gemeten met een lengtemeter.

Bloeddruk en hartslag in rust

Er wordt met een bloeddrukmeter bovendruk (systolische meting) en een onderdruk (diastolische meting) gemeten. Een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Cholesterol en glucose (vingerprik)

Met behulp van een vingerprik worden cholesterol- en bloedsuikerwaardes gemeten. De bloedsuikerwaarde geeft een schatting van de bloedsuikerspiegel in het bloed. Een hoge waarde kan een indicatie zijn voor diabetes. Cholesterol is een vetachtige, niet in water oplosbare stof, die in ons lichaam onder andere voor de aanmaak van gal en hormonen wordt gebruikt. Het is een stof die we nodig hebben in ons lichaam, maar een te hoog cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Knijpkracht

De maximale knijpkracht van de hand wordt gemeten om een inschatting te geven van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Knijpkracht wordt gemeten door met de niet-dominante hand zo hard mogelijk te knijpen in een knijpkrachtmeter.

Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat gebruikt wordt om de functionaliteit van de longen te meten. Het meten van de longfunctie heeft als doel om potentiële afwijkingen in de luchtwegen op te sporen en met name vroegtijdig COPD te signaleren. De longfunctie wordt gemeten door middel van een blaastest.

Uithoudingsvermogen (conditie)

De conditie wordt gemeten met behulp van een fietstest. Door middel van een sub-maximale fietstest wordt een schatting gemaakt van de zuurstofopname in de spieren. Ondanks dat het een sub-maximale fietstest is, kan het toch inspannend zijn. Het is daarom prettig om makkelijk zittende kleding aan te trekken, een extra shirt of handdoek mee te nemen of om sportkleding aan te doen.

ECG (hartfilmpje)

ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op het ECG. In de meeste gevallen zal er alleen een ECG afgenomen worden op medische indicatie. Dit wil zeggen dat er sprake is van een mogelijk verhoogd risico. Bijvoorbeeld wanneer er hart- en vaatziekten zijn ontstaan bij eerstegraads familieleden onder een bepaalde leeftijd (mannen ≤55 jaar en vrouwen ≤65 jaar) of men klachten ervaart.

Audiometrie (gehooronderzoek)

Audiometrie is de meting van drempelniveaus waarboven geluiden nog worden gehoord. Met behulp van de audiometrie test kan gehoorverlies worden aangetoond. Tijdens het gehooronderzoek krijgen deelnemer piepjes te horen en moeten ze, met behulp van een knop, aangeven of ze die wel of niet horen.

Visus (oogonderzoek)

Om te bepalen of het gezichtsvermogen voldoende is, wordt een oogonderzoek uitgevoerd. Met behulp van het oogonderzoek wordt de visus op korte afstand (lees- en beeldschermafstand) en in de verte gemeten (veraf). Tijdens het oogonderzoek moeten deelnemers verschillende rijen met letters voorlezen om zo het gezichtsvermogen te bepalen. 

Urineonderzoek

Bij het urineonderzoek dient men een potje urine mee te nemen naar het PMO. De urine wordt in een aantal gevallen direct onderzocht op glucose, bloed of eiwitten. In andere gevallen wordt het naar het laboratorium opgestuurd om andere parameters te bepalen. Dit stemmen we samen af.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek nemen we met een holle naald (venapunctie) bloed af van een ader. We nemen maximaal 30 ml bloed af. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Het bloed wordt naar een laboratorium gestuurd om te worden geanalyseerd op de afgesproken parameters.

Klacht, houding- en bewegingsapparaat

Bij het Klacht, houding- en bewegingsapparaat wordt gevraagd bepaalde bewegingen uit te voeren. We kijken naar de bewegingsvrijheid en het eventueel optreden van pijn en klachten. We kijken hierbij naar de nek, schouders, elleboog, pols, knieën, heupen, enkels en rug.

HRV

HRV staat voor Haert Rate Variability: de variabiliteit tussen de hartslagen. Dit is een marker voor het autonome zenuwstelsel die onder andere een indicatie kan geven voor het stressniveau op het gemeten moment. HRV wordt gemeten met een sensor op de wijsvinger waarbij men 3 minuten ontspannen zit zonder iets te doen of zeggen.

Deelnemers aan het fysieke onderzoek zijn niet verplicht om alle testen te ondergaan. Willen ze aan een test niet meedoen? Dan kunnen ze dit tijdens het onderzoek aangeven bij de gezondheidsprofessional van Adaptics.

Alle apparatuur waar we gebruik van maken wordt jaarlijks onderhouden en gekalibreerd door een onafhankelijke partij.

Wie bepaalt de inhoud van een PMO?

Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts wordt samen met de werkgever en eventuele OR de inhoud van het PMO vastgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de risico’s die beschreven staan in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en eventuele wensen in de organisatie van bijvoorbeeld de afdeling HR en management.

Waarom moet de bedrijfsarts van de opdrachtgever aangesloten worden bij het PMO?

De bedrijfsarts van opdrachtgever is toezichthouder en blijft betrokken bij de diverse stappen van het PMO. Aangezien de bedrijfsarts een rol heeft bij de inhoud van het PMO is het dan ook belangrijk de bedrijfsarts tijdig te informeren over het PMO. Dit betekent dat de bedrijfsarts van de opdrachtgever al geconsulteerd moet worden in de voorbereidende fase en contractfases op het PMO. Hierdoor wordt de kwaliteit van het PMO en het daarbij behorende eindoordeel/de rapportage van een hoger niveau en beantwoordt het de behoeftes van de opdrachtgever. Door de eigen bedrijfsarts te betrekken bij het PMO wordt er voldaan aan de wettelijke kaders van de Arbowet en andere relevante wet -en regelgeving.

Welke vragenlijsten hanteert Adaptics bij een PMO?

Adaptics beschikt over een ruime keuze aan wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en nationale normeringen om de status van diverse zaken omtrent werkbeleving, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s van medewerkers inzichtelijk te maken. Een gevalideerde vragenlijst is een vragenlijst waarvan onderzocht is dat de vragen meten wat zij horen te meten. Daarnaast maken we gebruik van het Job Demands – Resources model om samenhang tussen stress- en energiebronnen inzichtelijk te maken.  

Voorbeelden van wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten en nationale normen die we gebruiken: 

  • UBES-9 van Schaufeli en Bakker (2004) om de bevlogenheid te meten. 
  • Het Energiekompas om mentale energie en haar veroorzakers te meten, met o.a. de BAT4 voor burn-outklachten (Triple i Human Capital) 
  • Richtlijnen Goede Voeding 2015 (Gezondheidsraad, 2015) 
  • Beweegrichtlijnen (Gezondheidsraad, 2017) 
Wat moet ik als werkgever allemaal regelen om het PMO uit te kunnen laten voeren?

Vanuit de organisatie dient er een contactpersoon aangewezen te worden met wie de Klantmanager van Adaptics kan schakelen om inhoudelijk en organisatorisch alles te regelen rondom het PMO. Een klantmanager managet het project en ontzorgt de werkgever waar mogelijk. Een aantal zaken dienen door de werkgever uitgevoerd te worden. De klantmanager stelt hiervoor een projectplanning op. In deze projectplanning zijn o.a. de volgende zaken opgenomen: 

  • De gegevens aanleveren van de deelnemers die een uitnodiging ontvangen (NAW bestand);
  • Bepalen inhoud van de vragenlijst;
  • Afstemmen logistieke zaken zoals het plaatsen van de bus, stroom, ruimte op locatie etc;
  • Afstemmen communicatie.
Hoe vaak moet ik een PMO aanbieden (wat is’periodiek’)

Het is gebruikelijk om elke 2 – 4 jaar een PMO aan te bieden aan de medewerkers.  Werkgevers zijn vrij om hierin zelf te bepalen wat het meest passend is voor hun organisatie.

Wie voert het PMO uit en hoe borgt Adaptics de kwaliteit?

Iedere professional die deskundig, bekwaam en bevoegd wordt geacht mag uitvoering geven aan het PMO. De fysieke testen die onderdeel zijn van het PMO zijn niet voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het PMO wordt uitgevoerd door vitaliteitsprofessionals van Adaptics. De professionals werken nauw samen en onder leiding van de Manager professionals van Adaptics. Alle professionals beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau en hebben een interne opleiding gevolgd om alle onderzoeken op een correcte manier en volgens de geldende protocollen uit te voeren. Daarnaast worden er periodiek intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Binnen Adaptics is er een nauwe samenwerking met de bedrijfsartsen van onze zusterbedrijven op het PMO-proces. Zij geven onder meer invulling aan de intervisiebijeenkomst door inhoudelijke controles en bijscholing van de professionals. Tevens wordt periodiek door de bedrijfsartsen van de zusterbedrijven en de manager professionals van Adaptics getoetst of de professionals van Adaptics nog bekwaam geacht worden voor het uitvoeren van het PMO. De bedrijfsartsen van onze zusterbedrijven zijn echter niet eindverantwoordelijk voor de uitvoering en eindoordeel van het PMO bij de opdrachtgever. Bedrijfsarts van opdrachtgever is toezichthouder en blijft betrokken bij de diverse stappen van het PMO.

Indien het uitvoeren van venapuncties (bloedafname door het aanprikken van een ader met een holle naald) een onderdeel is van het PMO, is er sprake van een voorbehouden handeling die alleen door zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde zorgverleners (zoals artsen) worden uitgevoerd.

Hoelang duurt een Preventief Medisch Onderzoek?

Dit is mede afhankelijk van de inhoud van het onderzoek. Gemiddeld duurt het invullen van een vragenlijst 20 minuten. De fysieke testen inclusief vitaliteitsgesprek nemen 45 tot 60 minuten in beslag. 

Kan een Preventief Medisch Onderzoek worden uitgevoerd op locatie?

Ja, onze Vitaliteitsbussen komen naar de locatie(s) van de opdrachtgever zodat het personeel dicht bij de werkplek in een privacy dekkende, professionele en schone omgeving getest kan worden. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat medewerkers zo kort mogelijk hun dagelijkse werkzaamheden hoeven te onderbreken voor het onderzoek. Inpandige uitvoer van het PMO is ook mogelijk mits er geschikte ruimtes aanwezig zijn.

Hoe kunnen medewerkers zich aanmelden voor het PMO en hoe kunnen ze een afspraak maken?

Medewerkers ontvangen een uitnodiging van Adaptics met hierin een link. Met deze link kunnen ze zich aanmelden op ons vitaliteitsportaal. Medewerkers vullen de vragenlijst in en kunnen vervolgens meteen online een afspraak maken voor het fysieke onderzoek.

Indien gewenst kan het proces ook anders ingericht worden. Onze klantmanager kijkt samen met de werkgever wat de wensen zijn en hoe we het proces hierop kunnen laten aansluiten.

Mogen wij zelf de planning verzorgen van het PMO?

Adaptics heeft de voorkeur om de volledige aanmelding en afhandeling van het PMO op zich te nemen i.v.m. de privacywetgeving. Dit is van groot belang om de privacy binnen het traject te waarborgen.

Mocht dit door bijvoorbeeld de werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren niet mogelijk zijn, dan kijken we samen hoe we het proces het beste kunnen inrichten. Met als uitgangspunt dat we de privacywetgeving in acht blijven nemen en in onze communicatie transparant zijn naar de werknemers toe.

Hoe worden de resultaten van het PMO teruggekoppeld?

De medewerker ontvangt direct na het invullen van de vragenlijst een terugkoppeling in ons online portaal Johan. Ook ontvangt de medewerker een rapportage nadat het vitaliteitsgesprek heeft plaatsgevonden. Hierin zijn alle resultaten van het onderzoek verwerkt inclusief het individuele advies van de vitaliteitsadviseur. 

De werkgever ontvangt een Managementrapportage met de resultaten op organisatie- of groepsniveau. Hierin geven we gerichte adviezen. De onderzoeksgroep moet minimaal uit 15 personen bestaan om een terugkoppeling te kunnen geven op groepsniveau.

Met welk online portaal werkt Adaptics?

Medewerkers maken een account aan in het online portaal Johan. Hierin vullen zij de vragenlijst in, maken zij een afspraak voor de fysieke test en vinden zij de terugkoppeling van hun resultaten én adviezen.

Hoe ziet een managementrapportage eruit?

De werkgever ontvangt een managementrapportage en een managementsamenvatting. De managementrapportage is een kwantitatieve rapportage welke bestaat uit de resultaten van de vragenlijst en de resultaten van het fysieke onderzoek op groepsniveau. Daarnaast ontvangt de werkgever een kwalitatieve rapportage. In deze rapportage zijn de opvallendheden uit de kwantitatieve rapportage samengevat en worden er gerichte adviezen gegeven zodat de werkgever aan de slag kan gaan met de resultaten.

De onderzoeksgroep moet minimaal uit 15 personen bestaan om een terugkoppeling te kunnen geven op groepsniveau.

Hoe gaat Adaptics om met privacy omtrent een PMO?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen tijdens het PMO worden vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt, conform  de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze verordening bepaalt onder meer dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dat zij alleen toegankelijk zijn voor daartoe geautoriseerde personen dat zij veilig moeten worden opgeslagen (zie ook onze privacyverklaring). 

Sinds begin 2018 is Adaptics ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is de internationale bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Met de ISO 27001 certificering tonen we aan dat in onze organisatie de beveiliging van alle informatie voldoende is geborgd (beschreven, geïmplementeerd & gecontroleerd) en dat we voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo zijn er diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie wordt beschermd.

Is het noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst af te sluiten?

Ja, wij sluiten een Verwerkersovereenkomst voor de gegevens die wij ontvangen tot het moment van deelname van de werknemer. Wij versturen namelijk een uitnodiging namens de klant voor doeleinden die door de klant zijn bepaald.

Voor de gegevens die wij verwerken vanaf het moment van deelname aan een van onze diensten is Adaptics is van mening dat zowel de klant als Adaptics ieder afzonderlijk zijn aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke. Elk voor de gegevens die de partijen verwerken voor de door hen afzonderlijk te verrichten taak. In het geval van Adaptics is dat uitvoering geven aan het PMO.

Bij het uitvoeren van haar taak legt Adaptics vast op welke wijze de taak wordt verricht, welke procedures daarbij worden gevoerd, op welke wijze wordt omgegaan met gegevens over bepaalde werknemers en op welke wijze de persoonlijke levenssfeer van individuen is gewaarborgd. Bij het uitvoeren van die taak bepaalt Adaptics dus zelf welke gegevens voor dit doel verwerkt worden en ook op welke wijze. Adaptics is voor bovenstaande taak dan ook als afzonderlijk verantwoordelijke op basis van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Mogen wij weten wie wel/niet heeft deelgenomen aan het PMO?

De werkgever krijgt niet te horen wie er heeft deelgenomen aan het PMO. Het PMO moet voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze Europese wetgeving bepaalt onder meer dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, alleen toegankelijk zijn voor bepaalde personen en veilig moeten worden opgeslagen. 

Alleen voor bepaalde functies geldt een wettelijke medisch keuring op grond van een wet of de cao voor je branche of sector. Indien hier sprake van is dan mag de werkgever op de hoogte worden gebracht van wie/niet een keuring heeft gehad.

Hoe zorgen we dat een PMO een zo hoog mogelijk deelnemerspercentage heeft?

Hoe meer medewerkers deelnemen aan het Preventief Medisch Onderzoek, hoe meer relevant inzicht voor je organisatie. Daarom bieden wij de mogelijkheid om naast het PMO ook een communicatiecampagne bij ons af te nemen. Zo ontwikkelen we een communicatiecampagne welke medewerkers stimuleert om mee te doen aan het PMO. Van on- en offline communicatiematerialen tot het organiseren van een event. Samen kijken we wat bij jouw organisatie past.

Hoeveel medewerkers moet ik minimaal in dienst hebben om bij Adaptics het PMO uit te laten voeren?

Er is geen minimum aantal medewerkers, ieder bedrijf kan een PMO aanvragen.

Is je vraag niet beantwoord? Neem vrijblijvend contact op met ons
Bekijk ook de pagina

Preventief Medisch Onderzoek

top