Plan gratis adviescall link
Menu link link

Onze
privacyverklaring.

Adaptics Health & Performance BV (hierna: “Adaptics” of “Wij”) verwerkt Persoonsgegevens en handelt zorgvuldig zodat wij veilig gebruik kunnen maken van uw Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

In deze Privacyverklaring beschrijven Wij wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link ‘meer details’.

Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven Wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen Wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen Wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Meer details

Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw Persoonsgegevens en Wij houden ons daarbij tenminste aan de volgende beginselen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten opzichte van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
 • Doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking opgeschreven. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Dataminimalisatie: Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
 • Noodzakelijkheid en evenredigheid: Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
 • Juistheid: Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
 • Opslagbeperking: Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking. Adaptics neemt in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Meer details
 • AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.
 • Privacyverklaring: deze verklaring waarin staat beschreven wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de Betrokkene).
 • Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van Persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de (operationele) directie van Adaptics, ofwel de persoon of entiteit die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
 • Bijzonder(e) Persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de Betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt en verwerking van Gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.
 • Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid, zoals ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling, patiëntennummer, uitslagen onderzoeken, fysiologische of biomedische staat van de Betrokkene, ook uit verleden/toekomst.
 • Gebruiker van Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken. Het gaat tevens om personen die op andere wijze in een hiërarchische verhouding tot Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker staan. Denk aan werknemers van Adaptics maar bijvoorbeeld ook aan bij Adaptics gedetacheerde krachten of ZZP’ers die werken op basis van instructies van Adaptics.
 • Opdrachtgever: degene of de organisatie die Adaptics opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van onderzoek (o.a. Preventief Medische Onderzoek), interventies en training om inzicht te geven in de eigen gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling ofwel duurzame inzetbaarheid van diens medewerkers.
 • Derde: Ieder ander, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de Gebruiker van Persoonsgegevens.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming moet gericht zijn op een specifieke (categorie van) Verwerking(en).

Wie zijn Wij, hoe ziet onze aanpak eruit en hoe kunt u ons bereiken?

Adaptics wil vitaal gedrag van organisaties en mensen duurzaam versterken. Dit doen we door het versterken van vitale leiders, vitale teams en vitale spelers met hoogwaardige dienstverlening. Adaptics ziet vitaliteit als een strategisch middel dat aan de basis ligt voor de gewenste verandering in onze maatschappij. Vanuit onze integrale benadering bieden we organisaties en mensen de juiste inzichten en concrete handvatten om effectieve maatregelen te nemen die bijdragen aan de energie, motivatie en veerkracht van mensen. Zo realiseren wij blijvende impact op organisaties en mensen.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan Adaptics. Wij zijn gevestigd te Arnhem 6824 BE , Velperweg 37 en staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57617783 Wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar kwaliteit@adaptics.nl en via telefoon naar 088-0223866. Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen Adaptics. Je kunt de FG bereiken via k.vunderink@prevermo.nl. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Wij streven ernaar om medewerkers (ofwel Betrokkenen) van Opdrachtgevers inzicht te geven in de eigen inzetbaarheid en deze te verbeteren met behulp van gerichte interventies. Met behulp van bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek kunnen Betrokkenen inzicht krijgen in hun eigen fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast kunnen wij Betrokkenen ondersteunen met gerichte interventies, zoals trainingen en coaching. Wij leveren onder meer de volgende diensten:

Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid, leefstijl, gezondheidsrisico’s en inzetbaarheid. Middels een PMO krijgt de werkgever een beeld van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). De werkgever ontvangt bij een deelnemersaantal van minimaal vijftien personen een geanonimiseerde groepsrapportage. De resultaten van deze statistische rapportage zijn niet terug te herleiden naar een bepaald persoon. Jouw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met je werkgever.

Een PMO bestaat uit:

 • Een digitale vragenlijst die je op een gewenst moment kan invullen. De vragenlijst zal ingaan op je leefstijl, werkvermogen, bevlogenheid, werkdruk, mentale belasting en fysieke klachten.
 • (optioneel) Een fysieke meting waarin we je biometrische waarden opnemen, een visus- en audio test afnemen, glucose en cholesterol meten en spirometrie meten. Dit om jou een volledig beeld te geven over je vitaliteit en gezondheid.
 • (optioneel) een aansluitend vitaliteitsgesprek met een vitaliteitsprofessional van Adaptics.
 • Een individueel adviesrapport met de resultaten van het PMO en gerichte tips ter verbetering van de gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid.

Bij het aanbieden van een PMO hoeft nog geen sprake te zijn van een duidelijke gezondheidsklacht of van een aanwijzing voor een gezondheidsrisico of –probleem. Het PMO heeft juist mede als doel om een risico of probleem vroegtijdig op te merken en/of te voorkomen.

Vitaliteitscoaching

De vitaliteitscoaching van Adaptics richt zich op bewustwording, verandering en volhouden. Eigen regie en persoonlijk leiderschap staan centraal in het optimaliseren van vitaliteit, een gezonde leefstijl en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door het coachtraject vergroot de medewerker het algemene welzijn en hiermee verbetert hij de werkprestatie. De vitaliteitscoach ondersteunt, motiveert en inspireert de medewerker in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de eigen vitaliteit te versterken, duurzaam inzetbaar te blijven en met plezier te kunnen werken.

Een coachtraject begint na aanmelding met het invullen van een vragenlijst over fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van vitaliteit. Indien nodig vindt er ook een telefonisch consult plaats. Samen met een vitaliteitscoach bepaalt de medewerker concrete persoonlijke doelen die vast worden gelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan vormt de rode draad van het vitaliteitscoachtraject. Zo werken we samen aan duurzame gedragsverandering. Alle informatie die besproken wordt met de coach is vertrouwelijk.

Binnen het coachtraject kunnen verschillende vormen van coaching gecombineerd worden, zoals e-coaching, telefonische coaching en face-to-face coaching. Een coachtraject duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden waarbij de coachgesprekken plaats kunnen vinden op locatie bij de werkgever, of indien gewenst op een externe locatie. Door regelmatige contactmomenten tussen de coach en medewerker, wordt de medewerker continue in actie gezet om aan zijn/haar doelen te (blijven) werken. In samenwerking met de coach leert de medewerker regie te nemen over zijn/haar vitaliteit met als uitgangspunt dat de medewerker uiteindelijk zelfstandig het nieuwe aangeleerde gedrag vol kan blijven houden.

Vital Scan

Met Vital Scan bieden wij een gestandaardiseerd Preventief Medisch Onderzoek. Hoe werkt het? Jij vult online een gevalideerde vragenlijst in. Deze geeft direct inzicht in jouw huidige vitaliteit. Gebaseerd op de resultaten ontvang je een gepersonaliseerd advies om aan de slag te gaan met je vitaliteit. Ook wanneer je op dit moment niet in een vooraf gedefinieerd risicoprofiel zou passen. Zo zetten wij écht in op preventie. Om de vitaliteit van jou duurzaam te veranderen is het mogelijk om opvolging of gepersonaliseerde interventies te bieden.

Wil je nog meer informatie over onze Vital Scan? Bekijk dan onze brochure

Vital Cycle

Wij geloven dat we samen met je werkgever een extra stap kunnen zetten om écht in te zetten op preventie. Dit maken we mogelijk met Vital Cycle: een kort-cyclische onderzoeksmethode waarmee je als organisatie sneller, laagdrempelig en goedkoper in staat bent om inzicht om te zetten in impact.

Een Preventief Medisch Onderzoek of vitaliteitsonderzoek wordt meestal eens per drie jaar uitgevoerd. Hierdoor ben je als organisatie in staat om gerichte acties in te zetten die specifiek op dat moment nodig zijn. Maar wat gebeurt er in de jaren die volgen? Hoe monitor je in die lange periode waar zaken verbeteren of verslechteren? En hoe krijgt jij in die tussenliggende periode wanneer je ‘in het rood’ begint te lopen inzichten, tips en adviezen? Vital Cycle biedt de oplossing.

Wil je nog meer informatie over onze Vital cycle? Bekijk dan onze brochure

Trainingen

Het doel van onze trainingen is het faciliteren van bewustwording, het stimuleren van persoonlijk leiderschap en gedragsverandering. Om de vitaliteit te vergroten, zijn er een aantal knoppen waar je aan kan draaien en iedere knop werkt als een vliegwiel voor de rest. Tenslotte geldt, aan hoe meer knoppen je draait, hoe groter de stroom is die op gang komt. Zo verzorgen we trainingen op het gebied van slaap, beweging, voeding, emotionele intelligentie, mentale focus, persoonlijke zingeving, stressmanagement, persoonlijke vitaliteit en  vitaal leiderschap.

Een training is altijd interactief en zelfs transformatief en moet resulteren in een concrete actie en inzicht tot eigen regie over vitaliteit.

Consultancy

De Inzetbaarheidsadviseurs van Adaptics zijn ervaren professionals die zowel tactisch als strategisch adviseren op de ontwikkeling en implementatie van vraagstukken rondom inzetbaarheid. Adaptics levert al jaren bij verschillende organisaties en branches inzetbaarheidsspecialisten.

Adaptics is onderdeel van het concern ‘Prevermo groep B.V’. Prevermo Groep B.V. is gevestigd te Nijmegen (6464 BB) aan de Kerkenbos 1075H en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57617783.

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend Adaptics. Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de Verwerkingen van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Welke Persoonsgegevens verzamelt Adaptics van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via onze Opdrachtgevers en via uzelf (de Betrokkenen). Betrokkenen zijn personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze Opdrachtgevers of particulieren. Daarnaast kan een betrokkene in dienst bij Adaptics zijn of anderszins in een hiërarchische verhouding tot Adaptics staan.

Wij verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
 • Gezondheidsgegevens (voorbeelden hiervan zijn de resultaten van de vragenlijst (bijv. mate van stress, ervaren werkbeleving), de resultaten van de fysieke metingen (bijv. gewicht, cholesterolgehalte, zicht en bloeddruk) en vitaliteitsgegevens (zoals risicoprofielen en hulpvragen). De Verwerking van Gezondheids- en vitaliteitsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens worden alleen door ons verzameld voor zover Betrokkenen daar uitdrukkelijke Toestemming voor hebben gegeven.
 • Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit vragenlijsten, fysieke testen en coachingsgesprekken en verwerkt in rapportages.
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief op de website van Adaptics)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

De hierboven omschreven categorieën van Persoonsgegevens ontvangen Wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die worden verstrekt op een inschrijfformulier bij deelname aan een van onze diensten;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt op een van onze online applicaties en/of andere informatie die u invoert en verstrekt bij het invullen van een vragenlijstonderzoek;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een fysieke gezondheidstest;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een van de interventies die Adaptics biedt, bijvoorbeeld vitaliteitscoaching of een training;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, tevredenheidsonderzoek e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de Persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een Verstrekking van hun Persoonsgegevens aan Adaptics.

Persoonsgegevens die Wij van derden ontvangen

Wij kunnen contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, afdeling en bij hoge uitzondering adresgegevens) ontvangen van uw werkgever, zodat Wij u kunnen uitnodigen voor deelname aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Vital Scan, Vital Cycle, Vitaliteitscoaching, een training of een keuring.

Voor welke doeleinden verwerken Wij uw Persoonsgegevens?

Adaptics verzamelt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die samenhangen met de uitvoering van een Preventief Medisch Onderzoek, Vital Scan, Vital Cycle, Vitaliteitscoaching, trainingen of consultancy.

Adaptics verzamelt gegevens die gaan over uw gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling, ofwel duurzame inzetbaarheid. Dit zijn gegevens die u zelf invult in vragenlijsten, eventueel resultaten van de fysieke meting, doelen die u voor uzelf stelt, adviezen die u van een adviseur heeft ontvangen.

Deze gegevens worden gebruikt om u inzicht te geven in uw eigen gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau te maken voor de werkgever. Hiervoor dienen ten minste 15 medewerkers te hebben deelgenomen.

Wanneer uit uw resultaten blijkt dat uw inzetbaarheid mogelijk risico loopt, kan het zijn dat een professional u benadert. Eventueel gevolgd door persoonlijke begeleiding (bijv. vitaliteitscoaching). Deelname aan een dergelijke opvolging, net zoals het invullen van een vragenlijst, is vrijwillig en vertrouwelijk. Doel van een eventueel gesprek is om de oorzaken van een verminderde gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid te achterhalen en eventueel ondersteuning te kunnen bieden bij het verbeteren hiervan.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens verder voor de uitvoering van de met u en de met onze Opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie en communicatie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden en onderzoeksdoeleinden maken Wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder in meer detail omschreven. Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Om jouw duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen en te verbeteren. De gegevens die wij van jou of jouw werkgever ontvangen verwerken wij met het doel om jouw vitaliteit, gezondheid en leefstijl (ofwel duurzame inzetbaarheid) in kaart te brengen en te verhogen.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Adaptics in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Adaptics (denk aan de nieuwsbrief). Indien u hier actief toestemming voor heeft gegeven door uzelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief of door uw gegevens op onze website achter te laten voor het downloaden van content.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits.

Onderzoeksdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren worden persoonsgegevens verwerkt voor onderzoeksdoeleinden. Onze onderzoeksdoeleinden zijn altijd verenigbaar met de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verkregen door Adaptics.

Adaptics zorgt ervoor dat er zo min mogelijk Persoonsgegevens worden verwerkt en altijd op een veilige manier. Adaptics verstrekt mogelijk gegevens aan derde partijen voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Dit betekent dat deze gegevens nooit herleidbaar zijn tot een persoon. Het anonimiseren van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Adaptics zelf.

Benchmark. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren voeren Wij een benchmarkonderzoek uit. Dit onderzoek is verenigbaar met het doeleinde waarvoor Wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld.

Ook voor de opbouw en instandhouding van de vergelijkingsgroep (benchmark) wordt uitsluitend geanonimiseerde data gebruikt. Het anonimiseren van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Adaptics zelf. De Benchmark helpt Adaptics om vast te stellen of de resultaten afwijken van het gemiddelde in Nederland, zodat Wij jou (individueel) en jouw werkgever (op bedrijfsniveau) beter en gerichter kunnen adviseren.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren Wij de Verwerking(en) van uw Persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang van Adaptics en/of op basis van uw Toestemming. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover uw gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons heeft, uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met onze opdrachtgever met uw werkgever. In sommige situaties is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken om u uit te kunnen nodigen voor onze diensten.

Wettelijke plicht. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), wettelijke verplichte aanstellingskeuringen of belastingwetten en onze administratieverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Toestemming. Wij mogen met uw Toestemming uw Persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Vital Scan, Vitaliteitscoaching en trainingen. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Toestemming van betrokkene dient in alle gevallen vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. Jij kunt je toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?’ lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Adaptics bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Adaptics en onze klanten, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-outregeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van ons te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via kwaliteit@adaptics.nl.

Aan wie verstrekken Wij uw Persoonsgegevens?

In principe verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit doen wij enkel indien het verstrekken van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met deze privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan Adaptics uw Persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wettelijke verplichte aanstellingskeuringen.

Anderzijds kunnen wij ook met uw (uitdrukkelijke) Toestemming Persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die u een gerichte interventie kunnen aanbieden. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Uw Persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen. Wij kunnen Persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk met een verenigbaar doel content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een door ons ingeschakeld postorderbedrijf om (vertrouwelijke) informatie aan u te bezorgen, of een organisatie die door ons wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.

Leveranciers en Verwerkers. Wij verstrekken persoonsgegevens aan leveranciers die ten behoeve van Adaptics persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat deze leveranciers onder onze verantwoordelijkheid verwerken voor ons. Wij zorgen ervoor dat met dergelijke leveranciers en/of verwerkers duidelijke afspraken zijn gemaakt zoals verplicht op grond van de AVG.

Overig. Iedere derde partij waarvoor Wij uw Toestemming hebben ontvangen om uw Persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Adaptics nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw Persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.

 

Wie heeft er binnen Adaptics toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kwaliteitssysteem van Adaptics is aangegeven wie op grond van het vastgestelde autorisatieschema toegang heeft tot de registratiesystemen en hoe de autorisaties worden toegekend en beheerd. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Toegang tot de gegevens hebben alleen die medewerkers die in hun functie en taken, direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening van Adaptics. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.

Professionals van Adaptics en door hen gesuperviseerde medewerkers, welke direct bij de behandeling of begeleiding betrokken zijn, hebben toegang tot de medische dossiers. Werkgevers, leidinggevenden en casemanagers hebben geen toegang tot de medische dossiers. Individuele resultaten komen nooit bij uw werkgever terecht.

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Adaptics uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten Wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen en die onderdeel uitmaken van het medisch dossier, bewaren Wij ten minste 20 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. In geval van een beroepsziekte kan de bewaartermijn zelfs oplopen tot (meer dan) 40 jaren.
 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen van onze medewerkers in het kader van een arbeidsovereenkomst, bewaren Wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen van ZZP’ers (zelfstandigen) in het kader van een overeenkomst van opdracht, bewaren Wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat de overeenkomst van opdracht met de betreffende ZZP’er is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • *Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren Wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan;

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat Wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Termijn

Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op uw verzoek tot uitoefening van uw recht(en). Indien Wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen Wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Houd u er rekening mee dat Adaptics aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits Wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van u.

Kosten

In beginsel verstrekken Wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren Wij kosteloos op de uitoefening van uw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u om meerdere kopieën van dezelfde informatie verzoekt.

Weigering medewerking aan uw verzoek

Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in Persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Uw recht op inzage, correctie en / of het wissen van Persoonsgegevens

Indien u een eigen account bij ons heeft via een online applicatie van Adaptics, dan heeft u inzage in uw geregistreerde Persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens en personalia.

Als u inzage wenst in de over u verwerkte Persoonsgegevens en/of gegevens wilt verbeteren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen via kwaliteit@adaptics.nl.

Wij corrigeren of wissen uw Persoonsgegevens indien uw Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel op andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Het recht om Persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen Wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen Derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een aanpassing, het wissen van Persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. U mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie Wij deze mededeling hebben gedaan.

Uw recht op beperking van de Verwerking, het recht op overdracht van Persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens en het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens, kunt u eveneens uw verzoek richten aan kwaliteit@adaptics.nl.

Het recht op beperking van Verwerking van uw Persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen Persoonsgegevens met als doel de Verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de Verwerking van Persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze Persoonsgegevens alleen verwerken…:

 • …met uw Toestemming;
 • …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft u het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de Persoonsgegevens over te dragen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan Adaptics). Dit recht geldt alleen wanneer de Verwerking is gegrond op uw (al dan niet uitdrukkelijke) Toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Uw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij kwaliteit@adaptics.nl.

U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

 • Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen Verwerking bij ons in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De Verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de Verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de Verwerking te laten staken.
 • Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen Wij altijd gehoor geven.
 • Ten derde kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen Wij altijd gehoor geven.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via kwaliteit@adaptics.nl of via de post.

Kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Adaptics. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Adaptics niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan uw klacht naar klachten@adaptics.nl t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klacht? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Indien Adaptics weigert tegemoet te komen aan een verzoek van Betrokkene, dan informeert Adaptics Betrokkene over de redenen daarvan. Mocht de Betrokkene zich niet bij deze redenen kunnen neerleggen, dan staat het hem of haar vrij om een klacht in te dienen. In dat geval geldt onderstaande verloop:

 • Betrokkene kan zich opnieuw wenden tot Adaptics;
 • Adaptics registreert in dat geval een klacht;
 • Klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;
 • Adaptics is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de FG om advies te vragen;
 • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door Adaptics, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

Bent u verplicht Persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen Persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Adaptics is uw verstrekking van Persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

Wanneer de verstrekking van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen Wij u daarop attenderen Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen Wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 29-08-2022.

top