Plan gratis adviescall link
Menu link link

Meestgestelde
vragen Vitaliteitscoaching.

Wat is een vitaliteitscoach?

Een vitaliteitscoach helpt medewerkers om hun vitaliteit blijvend te verbeteren. De coach gaat met de medewerker aan de slag met een hulpvraag. Bijvoorbeeld gericht op leefstijl, zoals meer bewegen, gezonder eten en beter slapen. Maar ook mentale vraagstukken, zoals stressmanagement, energiemanagement en werk-privébalans. Vaak heeft deze hulpvraag een dieperliggende oorzaak. Onze vitaliteitscoaches zijn Chivo-opgeleid, en daardoor in staat om deze te achterhalen. Zij kijken niet alleen naar leefstijlfactoren, maar ook naar de invloed van psychologische basisbehoeften zoals eigen regie, sociale verbondenheid en competentie. Door met de kern van het probleem aan de slag te gaan, boeken medewerkers duurzame vooruitgang op het gebied van vitaliteit en leefstijl. Zo zorgen we dat zij de energie, motivatie en veerkracht hebben om alles uit hun persoonlijke kwaliteiten te halen.

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de energie, motivatie en veerkracht waarmee je in het leven staat, en het vermogen om jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit zien wij als een vaardigheid die men zelf kan ontwikkelen en waar men zelf regie over heeft. Als startpunt voor vitaliteit leggen we extra nadruk op de fysieke energie dimensie, met daarin de vier leefstijlfactoren: Beweging, Slaap, Voeding, Ontspanning (Stressmanagement).

Hoe ziet een vitaliteitscoachtraject eruit?

Wanneer een medewerker gebruik wil maken van vitaliteitscoaching, kan deze zich aanmelden door een mail te sturen naar vitaliteitscoach@adaptics.nl of te bellen naar 088-0223866. Wij zorgen ervoor dat een vitaliteitscoach binnen 5 werkdagen telefonisch contact met de medewerker opneemt. We plannen een intakegesprek in dat binnen 10 werkdagen plaatsvindt.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt de medewerker een vragenlijst om inzicht te verkrijgen in zijn of haar vitaliteit. Dit is een standaard onderdeel van het coachtraject. De vragenlijst dient voorafgaand aan het intakegesprek te worden ingevuld.

Tijdens het intakegesprek stellen de medewerker en vitaliteitscoach samen een vitaliteitsplan op waarin de persoonlijke doelen en acties van de medewerker worden geformuleerd. Dit is het startpunt van het coachtraject, waarin de medewerker aan de slag gaat met de geformuleerde actiepunten. Het traject bestaat uit face-to-face en online coachgesprekken, telefonisch contact en (online) opdrachten. Voorafgaand aan het laatste coachgesprek ontvangt de medewerker opnieuw een vragenlijst over zijn/haar vitaliteit. We vragen de medewerker deze voor het laatste gesprek in te vullen, zodat we inzichtelijk kunnen maken wat het traject de medewerker heeft opgeleverd. In het eindgesprek bespreken de medewerker en coach de resultaten en plannen deze een nazorggesprek in. Het nazorggesprek vindt uiterlijk 12 weken na afloop van het eindgesprek plaats. Dit gesprek biedt de medewerker de mogelijkheid om met de coach te bespreken hoe het gaat en eventuele vragen te stellen en/of bij te sturen waar nodig. Na het nazorggesprek wordt het coachtraject afgerond.

Wat is het doel van vitaliteitscoaching?

Het doel van vitaliteitscoaching is om medewerkers duurzaam vitaler te maken. Dit betekent: zorgen dat medewerkers de energie, motivatie en veerkracht hebben om alles uit hun persoonlijke kwaliteiten te halen. Zowel op het werk als thuis. Hierin stimuleren wij het nemen van eigen regie door de medewerker. Zodat de medewerker zich gaat beseffen dat je zélf verantwoordelijk bent voor je eigen vitaliteit en energiemanagement.

Onze vitaliteitscoaches werken met modellen en interventies die stevig gefundeerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Vanuit deze theorieën zijn talloze praktische tools ontwikkeld die de motivatie van medewerkers positief beïnvloeden. Onze coaching is daarmee praktisch en gebaseerd op een compleet en uniek integraal model van psychologie, neurologie, sociologie en biologie.

Wat levert vitaliteitscoaching mijn organisatie op?

Vitaliteitscoaching zorgt voor medewerkers met meer energie, motivatie en veerkracht. Door medewerkers preventief te coachen om vitaler te gaan leven, voorkom je uitval, irritatie en frustratie en nog belangrijker: draag je bij aan het welzijn van je medewerkers. Wat indirect resulteert in meer energie op de werkvloer én betere resultaten. 

Dit blijkt uit de cijfers die uit onze effectmeting komen. Na de inzet van vitaliteitscoaching zien wij dat:

 • het langdurig verzuim met 6,1% is afgenomen;
 • de groep medewerkers die stress als hinderlijk ervaart afneemt met 31,6%;
 • de groep medewerkers die voldoende kan herstellen na een werkdag stijgt met 20,3%;
 • en de groep medewerkers met een uitstekend werkvermogen groeit met 61%.

Stressbestendigheid, zingeving, eigen regie en focus, zijn allemaal zaken die zorgen voor duurzaam inzetbare, bevlogen en tevreden medewerkers die optimaal presteren. En al deze facetten van gedrag hebben een zelfde fundament: autonome motivatie. Een motivatievorm die leidt tot leven, in plaats van overleven. Hoe meer medewerkers in de overleefstand staan, hoe groter de kans dat ze niet optimaal inzetbaar zijn.

Op welke onderwerpen richt vitaliteitscoaching zich?

Vitaliteitscoaching richt zich op verschillende thema’s. Onderwerpen waar de coach met de medewerker mee aan de slag kan gaan zijn:  

 • Managen van stress
 • Verhogen van energiegevers en verlagen van energienemers
 • Formuleren van levensdoelen
 • Managen van emotie (i.e. leren kanaliseren van emoties)
 • Advies op maat op het gebied van een gezondere leefstijl (denk aan meer bewegen, beter slapen, leren ontspannen en een gevarieerd voedingspatroon)
 • Leren omgaan met werkdruk (agendamanagement)
Hoeveel tijd is een medewerker kwijt aan een vitaliteitscoachingtraject?

Een coachtraject duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Hoeveel tijd een medewerker precies aan een coachtraject kwijt is, is afhankelijk van hoeveel tijd de medewerker buiten de gesprekken om in zijn eigen vitaliteit steekt. Hoe meer tijd men investeert, hoe meer vooruitgang men boekt. De coachgesprekken nemen in totaal ongeveer 6 tot 10 uur in beslag.

Een coachtraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Coachgesprekken;
 • Contact met de coach (online & telefonisch);
 • Alle acties die de medewerker zelf onderneemt om met de vitaliteit aan de slag te gaan.
Wat kost een vitaliteitscoachingtraject?

De kosten van één vitaliteitscoachtraject liggen op €1500,-

Welke gegevens worden verzameld voor vitaliteitscoaching?

Tijdens het coachtraject worden de volgende gegevens verzameld:  

 • Via de digitale vragenlijst verzamelen we informatie over leefstijl, mentale en fysieke gezondheid, werkvermogen, werkbeleving, herstelbehoefte, voortgang en de ervaringen m.b.t. het coachtraject. 
 • De coach gaat tijdens de coachgesprekken in op een hulpvraag met betrekking tot de vitaliteit van je medewerker. De doelen en acties die zij samen formuleren worden vastgelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan is een document dat enkel uitgewisseld wordt tussen de medewerker en de coach en wordt niet met de werkgever of derden gedeeld.
Krijg ik inzicht in welke medewerkers een vitaliteitscoachtraject doorlopen?

Nee, hier krijg je als werkgever geen inzicht in. Individuele gegevens (oftewel persoonsgegevens) mogen niet gedeeld worden met de werkgever. Dit betreft dus alle type gegevens, zoals deelname aan vitaliteitscoaching, de status van het coachtraject en de hulpvraag van de medewerker.

Indien een medewerker zijn/haar persoonlijke budget inzet voor de financiering van een vitaliteitscoachtraject, kan het zijn dat hiervoor goedkeuring vanuit de werkgever nodig is. Alvorens gegevens van de werknemer gedeeld worden met de werkgever, moet de medewerker goedkeuring geven aan Adaptics voor het verstrekken van individuele gegevens aan de werkgever.

Hoe worden resultaten van vitaliteitscoaching aan de werkgever teruggekoppeld?

Wij mogen resultaten van vitaliteitscoaching op groepsniveau terugkoppelen wanneer er minimaal 15 medewerkers deel hebben genomen aan vitaliteitscoaching. Wanneer dit het geval is, kunnen wij een effectrapportage opstellen waarin de resultaten op groepsniveau worden teruggekoppeld op de verschillende vitaliteit thema’s.

Worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Gegevens worden nooit zonder toestemming naar derde partijen verstuurd. Wanneer we gegevens van je medewerkers delen met derden dan gaat dit altijd via toestemming van de medewerker. De medewerkers kan toestemming geven voor het delen van zijn gegevens door het invullen van een toestemmingsformulier. Op het toestemmingsformulier staat altijd welke informatie gedeeld wordt, met wie dit gedeeld wordt en waarom dit gedeeld wordt. Het toestemmingsformulier dient ondertekend te worden. Derde partijen waar gegevens mee gedeeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld andere interventiepartijen die door jou als werkgever aangeboden worden.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Wij verwerken de gegevens die wij verzamelen niet langer dan noodzakelijk. Daarom hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar over de gegevens van Vitaliteitscoaching.

Vinden de coachgesprekken plaats onder werktijd?

De werkgever beslist of de coachgesprekken tijdens werktijd plaats mogen vinden. Op basis van de wensen van de werkgever communiceert Adaptics richting de werknemers hoe het proces eruit ziet.

Is je vraag niet beantwoord? Neem vrijblijvend contact op met ons
Bekijk ook de pagina

Vitaliteitscoaching

top